Gebruiksvoorwaarden

Versie: 1 – Laatse update: 8/03/2021

Algemeen

Greenius en Greenius.app zijn eigendom van Greenius NV en worden beheerd door Greenius NV.

e-mail: greenius.app@gmail.com

Adres: Wijngaardveld 36, 9300 Aalst

Ondernemingsnummer: BE.. ….

Door de toegang tot en het gebruik van website en webapp erkent u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en te begrijpen en verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Greenius NV zoals hieronder beschreven.

Greenius NV faciliteert enkel het matchen van tuinklussen met tuinklussers en de betaling van de verschuldigde gelden ten aanzien van de uitvoering ervan. Alle overeenkomsten aangaande het uitvoeren van de opdrachten worden rechtstreeks tussen de klusser en de tuinbezitter afgesloten. Greenius NV treedt in geen enkel geval op als klusser, werkgever, agent of zelfstandige dienstverlener.

Om toegang te krijgen tot het platform dient iedere gebruiker een account aan te maken op het platform. Een klusser binnen het stelsel van de deeleconomie maakt een account aan als student- of flexiKlusser. Een zelfstandige klusser met een geldig ondernemingsnummer maakt een account aan als zelfstandige-Klusser. Een tuinbezitter die opdrachten wenst te laten uitvoeren maakt een account aan als tuinbezitter. Ieder type account valt binnen de gratis abonnementsdienst van Greenius NV.

Gebruikers van het platform garanderen dat zij enkel correcte informatie verschaffen bij het aanmaken van een account. Zij gebruiken hun echte identiteit (voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, enz.) en verschaffen correcte contactgegevens over zichzelf alsook een contactpersoon ingeval van nood. Greenius NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de echtheid van de gedeelde informatie en behoudt geen verplichtingen om de echtheid ervan te controleren. Indien de verstrekte informatie door de gebruiker niet correleert met de realiteit kan Greenius de kwaliteit van haar diensten niet garanderen. De gebruiker is verplicht om zijn account steeds te actualiseren.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van zijn gegevens en voor de geheimhouding van zijn login gegevens.

Iedereen vanaf 16 jaar kan gebruik maken van het platform onder het stelsel van de deeleconomie. Door gebruik te maken van het platform erkent de gebruiker de voorwaarden van Greenius NV te hebben gelezen en dat hij/zij deze begrijpt en hiermee akkoord gaat.

Als een gebruiker de voorwaarden van Greenius NV of enige andere toepasselijke regelgeving overtreedt, kan Greenius NV het account van de gebruiker opschorten en verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de app en de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Greenius NV en worden door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de nationale en internationale regelgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website en webapp is van algemene aard, waarbij de informatie niet aangepast wordt aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Waardoor de informatie niet aangewend kan worden als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Greenius is niet verantwoordelijk voor enige vorm van directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot een correcte naleving van elke gebruiker conform de toepasselijke (belasting)wetgeving of correcte toepassing van het betreffende fiscale gunstregime.

Greenius NV doet steeds zijn uiterste best om de ter beschikking gestelde informatie zo accuraat mogelijk te displayen op zijn website. Desondanks kan deze informatie fouten bevatten door een onoplettendheid of andere onnauwkeurigheden. Greenius NV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op zijn website/webapp. Wanneer u foutieve informatie zou vaststellen kan u best direct contact opnemen met Greenius NV.

De ter beschikking gestelde informatie en algemene inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden door Greenius NV.

Greenius NV voert steeds alle mogelijke handelingen uit om zijn website/webapp correct te laten functioneren. Echter kan Greenius niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het slecht functioneren van zijn platform.

Greenius kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van directe- of indirecte schade voortvloeiende uit de toegang of het gebruik van de webistie/webapp.

Greenius kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht, de overeenstemming van de opdracht met de gepubliceerde informatie ervan of schending van veiligheidsvoorschriften of enige andere regelgeving.

Greenius NV kan in geen geval door geen enkele partij, gebruiker als dienstverlener, gebruiker als klusser of bezoeker van de website op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van de website/webapp. Greenius kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van links of hyperlinks met verliezen, onderbrekingen, beschadig van apparatuur of andere directe en indirecte gevolg schade. Greenius NV is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de content van hyperlinks op zijn website.

Greenius NV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade die op directe of indirecte wijze voortvloeien uit het gebruik van de website/webapp.

Greenius NV is een platform dat opereert binnen het kader van de Belgische deeleconomie, inkomsten die voortvloeien uit het gebruik van het platform zijn onderhevig aan belastingen volgens de bepalingen in de Belgische wetgeving. Greenius NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen geleden door de gebruiker ten gevolge van overschrijding van bepaalde grenzen volgens de Belgische wetgeving conform de deeleconomie. Greenius NV probeert zijn gebruikers steeds zo goed mogelijk te informeren binnen zijn operatieve mogelijkheden maar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van gebrekkige of foutieve informatie op zijn website/webapp.

In elk geval en zonder afbreuk te doen aan voorgaande, is de aansprakelijkheid van Greenius NV ten aanzien van zijn gebruikers beperkt en voor zover wettelijk toegestaan tot de som van de betaalde plaform fee bijdrage van de afgelopen 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de schadeclaim, of tot 450 (vierhonderdvijftig) euro indien Greenius NV geen platform fee bijdragen heeft ontvangen of indien het bedrag van de platform fee bijdrage lager zou zijn en enkel voor zover schade, fout en causaal verband bewezen kan worden. In geen enkel geval is Greenius NV aansprakelijk boven het bedrag van haar verzekeringspolis.

Abonnement

Greenius wordt voor klussers in het stelsel van de deeleconomie aangeboden in een gratis abonnementsvorm.

Greenius wordt voor professionele klussers met een eigen btw nummer aangeboden in een gratis abonnementsvorm.

Greenius wordt voor tuinbezitters die een taak willen laten uitvoeren aangeboden in een gratis abonnementsvorm.

Kosten

Kosten voor de tuinbezitter:

Uurtarief van de klusser: de tuinbezitter betaalt de geregistreerde werkuren voor de uitvoering van de klus via het platform vermenigvuldigd met het uurtarief van de klusser.

Platform fee: de tuinbezitter betaalt een extra vergoedging van 2 Euro per uur als bijdrage aan de goede werking van het platform.

Transactie kost: de tuinbezitter betaalt 0.39 euro transactiekost voor de online betaling.

De tuinbezitter betaalt de bruto-vergoeding (uurtarief + platform fee + transactie kost per betaling) rechtstreeks aan Greenius NV via het betaalplatform Mollie Payments. De tuinbezitter betaalt het openstaande saldo binnen de 20 dagen na uitvoering van de klus.

De klusser is als enige verantwoordelijk voor het correct toepassen van de fiscale en sociale wetgeving en het vaststellen en betalen van belastingen met betrekking tot de klussen die worden uitgevoerd via het platform.

Vergoeding voor de klusser:

De netto vergoeding van de klusser is gelijk aan ‘de bruto vergoeding’ – ‘voorheffing’ – ‘werkingskost’ – ‘transactiekost’ en wordt vermenigvuldigd met het aantal geregistreerde uren op het platform. Greenius NV zal maandelijks de klussers uitbetalen volgens de geregistreerde werkuren tijdens één bepaalde periode waarvan het de gelden heeft ontvangen van de tuinbezitter. Greenius NV kan geen vooruitbetalingen uitvoeren voor vergoedingen aan klussers wanneer het de gelden voor uitgevoerde klussen nog niet ontvangen heeft van de tuinbezitter. Greenius NV verbindt er zich enkel toe om gepresteerde uren te betalen waarvan het zelf reeds de gelden heeft ontvangen van de tuinbezitter.

Ingeval van zelfstandige klussers zal Greenius de uurvergoeding van de klusser, eventueel vermeerdert voor het gebruik van materialen en / of producten ontvangen van de tuinbezitter in naam van de professionele zelfstandige. Greenius zal de ontvangen gelden voor uitgevoerde klussen doorstorten aan de zelfstandige klusser aan de hand van een factuur van de Klusser aan Greenius NV volgens de opgegeven uur verloning, huurkost van goederen en/of kostprijs van de gebruikte goederen op het platform van Greenius. Greenius NV verbindt er zich enkel toe gepresteerde uren en huur van materiaal en/of goederen te betalen wanneer het hiervoor de gelden heeft ontvangen van de tuinbezitter en volgens de ingegeven prijzen door de zelfstandige klusser op het platform. Greenius NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verkeerdelijk ingevulde prijzen en/of btw tarieven voor verhuur van toestellen of verkoop van goederen. Greenius NV verbindt er zich enkel toe om facturen te betalen aan zelfstandige dienstverleners conform de gelden die het ontvangen heeft van de tuinbezitter en conform de opgegeven vergoedingen van de zelfstandige klusser.

Betalingen

Greenius faciliteert de betaling van geleverde diensten door gebruik te maken van het betaalplatform Mollie Payments, Keizergracht 313, 1016 EE Amsterdam te Nederland. Greenius houdt in deze geen kaartgegevens bij.

Betalingen dienen uitgevoerd te worden binnen de 20 dagen na levering van de dienst. Er kunnen geen nieuwe diensten verstrekt worden vanaf een openstaand saldo van 55 Euro door de tuinbezitter. Openstaande saldo’s groter dan 55 Euro dienen eerst vereffend te worden vooraleer een nieuwe dienst opgestart kan worden. Indien hieraan niet voldaan wordt, wordt de gebruiker binnen de 30 dagen na de levering van de dienst in gebreke gesteld en volgt een eerste aanmaning tot betaling vermeerdert met 10% nalatigheidskosten.

Disclaimer

Greenius heeft louter als functie om het aanbod van tuinklussen, uitvoeren van tuinklussen en de betalingen van de opdrachten te faciliteren. Het platform laat een matching toe tussen particulieren onderling binnen het wettelijk stelsel van de deeleconomie. Daarnaast kunnen particulieren er ook voor kiezen om opdrachten te laten uitvoeren door zelfstandigen die hun diensten kenbaar maken via het platform.

Greenius NV kan de juistheid van de verstrekte informatie op het platform, noch de kwaliteit van de aangeboden diensten door Greenius klussers garanderen of controleren.

Het gebruik van het platform voor het aanbieden van klussen en de uitvoering ervan is uitsluitend op eigen risico van de gebruiker van het platform. Greenius NV kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele aansprakelijkheid die direct of indirect verbandhouden met gedragingen van de gebruiker en/of voor de uitgevoerde opdracht binnen de wettelijke regelgeving. Greenius NV kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor claims tot schadevergoeding ten aanzien van een klusser opgesteld door de opdrachtgever van een klus ten gevolge van de uitvoering van een opdracht. Greenius NV kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld woorden voor claims van een klusser gericht aan de opdrachtgever van een klus ten gevolge van de uitvoering van de opdracht. Gebruikers van het platform kunnen geen claims tot schadevergoeding opstellen gericht aan Greenius NV ten gevolge van de uitvoering van een opdracht aangezien Greenius NV geen verantwoordelijkheden draagt tot de juistheid van de informatie die door de gebruikers op het platform geplaatst wordt, of de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening door de klusser garandeert of controleert.

Greenius NV heeft een verzekeringspolis afgesloten om gebruikers die opereren binnen het stelsel van de deeleconomie te verzekeren tegen uiteenlopende risico’s, echter garandeert Greenius NV geen volledige dekking noch dekking van alle mogelijke risico’s. Greenius NV raadt zijn gebruikers steeds aan om de polisvoorwaarden van de aangeboden verzekering grondig door te nemen en zelfstandig te beslissen of bijkomende verzekeringen in eigen naam noodzakelijk zijn. U kan de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekering van Greenius NV steeds raadplegen op de website. Greenius NV behoudt het recht om deze polisvoorwaarden te wijzigen zonder zijn gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. De gepubliceerde polisvoorwaarden op de website zijn steeds de geldende polisvoorwaarden.

Opgelet: wanneer je als gebruiker ervoor kiest om een klus te laten uitvoeren door een zelfstandige (gebruiker met ondernemingsnummer) ben je niet verzekerd door de verzekeringspolis van Greenius NV. Je maakt dan gebruik van de normale aansprakelijkheidsregeling volgens de afname van diensten van een bedrijf.

Gedragscode

Iedere gebruiker van het platform verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze misbruik te maken van het platform. Het plaatsen van aanstootgevende inhoud op het platform is strengste verboden. Gebruikers mogen enkel andere gebruikers benaderen in de context van een gepubliceerde opdracht op het platform. Greenius NV behoudt het recht om steeds actief alle communicatie op het platform en gebruikers te screenen en om indien nodig accounts te blokkeren of data te verwijderen.

De gebruikers van het platform worden geacht de nodige wet- en regelgeving (met inbegrip van alle fiscale en sociale wetgeving) te kennen met betrekking tot het uitvoeren van opdrachten. Bij twijfel dienen zij zich te informeren bij de bevoegde instanties.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.